Wednesday, 23 April 2014

விண்மீன்கள்

நிலவு சிரித்தா
சிதறிகிடக்கிறது
இத்தனை வெள்ளிகாசுகள்!
விண்மீன்கள்

No comments:

Post a Comment